Повернутися до звичайного режиму

В’язівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Городищенської районної ради

Черкаської області

Досвід роботи

Школи сприяння здоров’ю

(Проектна діяльність закладу)

Підготувала:

Саранцева Наталія Вікторівна,

заступник директора школи з виховної роботи,

координатор проекту

"Школа сприяння здоров'ю"

2016

Методологічні засади проекту «Школа сприяння здоров’ю»

Актуальність проблеми

Здоров’я дітей – це політика, в якій закладено наше майбутнє, тому перед педагогами, батьками та громадськістю стоїть завдання – виховати здорове покоління. Останні дослідження показали, що за період навчання в школі здоров’я дітей погіршується в 4 – 5 разів. Саме в школі учень отримує те чи інше захворювання, відхилення в здоров’ї. Проблема здоров’я учнів сьогодні вийшла за рамки шкільної проблеми і переросла у соціальну. Тому в основі нашої діяльності по збереженню здоров’я дітей та учнівської молоді став проект «Школа сприяння здоров’ю», який реалізується через впровадження шкільних проектів: «Здоровий мікроклімат у школі», «Школа безпеки», «Здоров’я дитини – майбутнє нації» та «Кожна дитина маєталант», де приорітетом є піклування про збереження фізичного, психологічного та соціального здоров’я вихованців.

Мета проекту

1. Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не лише не погіршував фізичного стану учнів, але й зміцнював їхні сили та можливості.

2. Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров’я учнів.

3. Формувати та розвивати культуру здоров’я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їхню життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

Завдання проекту

Ми визначили такі головні завдання проекту « Школа сприяння здоров’ю»:

- чітке відслідковування санітарно-гігієнічного стану школи;

- гігієнічне нормування навчального навантаження, об’єму домашніх завдань і режиму дня;

- освоєння педагогами нових методів діяльності в процесі навчання школярів, використання технологій уроку, зберігаючи здоров’я учнів;

- розвиток соціально – психологічної служби в школі для своєчасної профілактики психічного та фізіологічного стану учнів;

- використання системи гурткової, позакласної, позашкільної роботи для формування здорового способу життя учнів;

- покращення медичного обслуговування учнів школи через співпрацю з медичними закладами села та району.

Принципи проектування

Під час роботи над проектом наш колектив спирається на такі принципи:

- підтримання інтересу до рухової та пізнавальної активності;

- єдність фізичного та психічного розвитку;

- наочність;

- самореалізація, саморозвиток і творчість, що знаходяться в гармонії з руховою активністю дитини;

- безперервності фізичного виховання і навчання на всіх етапах життєдіяльності;

- диференціального підходу до організації заходів з фізичного розвитку.

Вирішуючи завдання проекту, кожний спеціаліст в своїй професійній діяльності реалізує настанови, виражені у відповідних нормативно-програмових документах, розпорядженнях керівництва. Виконуючи ці настанови на практиці, він неодмінно стикається з необхідністю самостійно визначати конкретні дії, направлені на досягнення результату. Його діяльність стає осмисленою та пошуково-творчою. Але кожен учитель знає, яких результатів прагне досягти колектив для виконання завдань здоров’язбереження дітей і підлітків.

Модель учня

Для цього нами створена прогнозована модель особистості учня:
1. Фізично, морально, духовно здорова особистість.

2. Освічена, адаптована до нестабільного соціуму.

3. Свідома необхідність здорового способу життя і безпеки життєдіяльності.

4. Правильна організація своєї життєдіяльності.

5. Стійкий інтерес до пізнавальної та рухової діяльності, до регулярних занять фізичними вправами.

6. Самоконтроль, саморозвиток.

7. Творча продуктивність.

Очікувані результати

1. Підвищення функціональних можливостей організму дітей.

2. Ріст рівня фізичного розвитку і фізичної підготовки учнів.

3. Підвищення пріоритету здорового способу життя.

4. Підвищення мотивації до рухової активності у всіх сферах життя.

5. Підвищення рівня самостійності та активності учнів у різних видах діяльності.

6. Підвищення професійної компетентності та зацікавленості педагогів в збереженні та зміцненні здоров’я учнів.

Використання здоров’язберігальних технологій у проектній діяльності

Створення комфортного освітнього простору (проект «Здоровиймікроклімат у школі») для учнів реалізується шляхом оптимізації та гуманізації навчально-виховного процесу. Гуманізація навчання можлива через:

- використання різнорівневого навчання;

- глибокої диференціації навчання;

- широкого використання сучасних педагогічних технологій, в тому числі і інформаційних;

- орієнтування на особистість кожної дитини, її право на самореалізацію;

- створення фізичного, психологічного комфорту для учнів;

- установка вчительського колективу на створення відносин «учитель – учень» по формулі «суб’єкт – суб’єкт»;

- створення ситуації «успіху» для кожного учня

Вивчивши та взявши на озброєння принципи гуманної педагогіки, педагоги та учні нашої школи обговорили та прийняли на добровільній основі "Правила взаємовідносин учителя та учня". Відповідно оформлені спільні правила поведінки знаходяться в класних куточках навчальних кабінетів.

Умови виховання та навчання дітей і підлітків вносятьчималий вклад у формування їхнього здоров’я. Школа забезпеченапевнимиздоров’язберігаючимиелементамиінфраструкткри:

- транспортнимобслуговуванням (шкільний автобус);

- облаштуваннямпідсобнихприміщень (гардероб, роздягальня, внутрішнітуалети);

- водопостачанням і каналізацією;

- навчальнимикабінетами, розмір і освітлення яких відповідає нормам;

- кабінетом інформатики;

- навчальними майстернями (трудове навчання, обслуговуюча праця);

- спортивним залом, міні-залом у початковій школі, спортивним майданчиком, тренажерним майданчиком;

- двома столовими, де є гаряча вода;

- відповідних розмірів меблями;

- відповіднимповітряно-тепловий режим, газовим опаленням;

- гарячим харчування для учнів;

- соціально-психологічною службою;

- медичною сестрою;

- кімнатою відпочинку для молодших школярів, ігровою кімнатою;

- кімнатою школяра.

Для вирішення важливих завдань педагогічний та учнівський колективи школи працювали над створенням виховного простору, духовного та культурного середовища учня і педагога, що впливає на розвиток особистості.

Здоровий мікроклімат школи формувався в процесі повсякденного спілкування на уроках, у позаурочній діяльності, поза школою, в родині, у співпраці з громадськими організаціями села, з працівниками дільничної лікарні, з районним психологічним центром.

Єдине виховне середовище в школі створюється через розвиток та вдосконалення виховної системи школи “Я – громадянин своєї держави”, через участь учнів у шкільному самоврядуванні (діяльність дитячої організації Країна Молодого Покоління). Педагогічний колектив здійснює системний підхід до виховання учнів та підготовки їх до життя і праці.

Нові підходи до організації навчально-виховної роботи в школі, впровадження інноваційних виховних технологій дали вагомий результат. За підсумками 2014-2015 н. р. школа зайняла ІІ місце в районі по організації методичної роботи. Це підтвердження результативності участі вчителів та учнів у різноманітних конкурсах, оглядах, олімпіадах, спортивних змаганнях.

Проект «Школа безпеки»

Проект «Школа безпеки» має на меті охорону життєдіяльності дитини під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, підготовку учнів та їх батьків до безпечної поведінки в побуті та громадських місцях. В рамках проекту працюють загони безпеки: у початковій школі - загін "Друзі здоров'я" (керівник - класовод 1 - 4 класів), у старшій школі - загін "Ровесник" (керівник педагог-організатор). Загони безпеки виступають перед учнями школи з метою профілактики безпечної поведінки в школі, на вулиці, в побуті, пропагують здоровий спосіб життя. В рамках проекту працюють агітбригади: «Імпульс» (профілактика шкідливих звичок) та "Екопульс" (екологічна просвіта). Агітбригада "Імпульс" двічі захищала Городищенський район на обласних фестивалях "Молодь за здоровий спосіб життя". Агітбригада "Екопульс" зайняла ІІ місце в обласному огляді-конкурсі "Земля - наш спільний дім". В школі працює загін ЮІР.

Проект «Здоров’я дитини – майбутнє нації»

Проект «Здоров’я дитини – майбутнє нації» містить:

- здоров’язберігаючі гуртки: спортивний, "Сонячні зайчики" (танцювальний), «Твоє майбутнє» (профілактика шкідливих звичок), туристично-краєзнавчий;

- програму «Школа проти СНІДу» (8 – 9 класи);

- інтерактивну програму «Маршрут безпеки», яка направлена на профілактику ВІЛ/СНІД серед учнівської молоді;

- проведення днів та тижнів здоров’я, тижня профілактики шкідливих звичок, олімпійського тижня, тижня безпеки руху, тижня безпеки життєдіяльності, тощо;

- змагання «Шкіряний м’яч» на першість школи в 3-х вікових категоріях;

- спортивно-масові заходи;

- просвітницькі тренінги для лідерів учнівського самоврядування;

- рейди учнівського самоврядування «Курінню бій!»;

- здоров’язберігаючі класні виховні системи;

- просвітницько – профілактичні заходи (лінійки, конкурси, години спілкування, усні журнали, тренінги, просвітницькі акції, тощо);

- анкетування, тестування;

- диспансеризація, щеплення.

Багато випускників навчаються на факультетах фізичної культури різних вузів, або вже працюють у сфері спорту. Серед випускників школи - чемпіон світу з пожежно-прикладного спорту в командному та особистому заліку О.В.Баран, чемпіон України з військово-спортивного багатоборства та срібний призер світу з кікбоксингу Ю.В.Римський. Учителі фізичного виховання нашої школи - її ж випускники.

Найулюбленішим видом спорту в нашій школі є футбол .В кожному класі сформована команда, яка має свою назву. В травні у нас відбувається турнір на першість школи в 3-х вікових категоріях. Команда переможець отримує перехідний кубок та символічні медалі, грамоти, подарунки від спонсорів.

Міністерство здоров’я та спорту, спортивні класні комітети організовують спортивно – масові заходи: футбольні, волейбольні, тенісні, шахові турніри, «Козацькі забави» , «Нумо, хлопці», спартакіади з легкої атлетики, літні малі олімпійські ігри, а також тематичні тижні: тиждень здоров’я, тиждень фізкультури і спорту, тиждень профілактики шкідливих звичок. Щорічно, за традицією, в листопаді всі заходи проходять під девізом «За здоровий спосіб життя».

Учнівське самоврядування щороку бере участь в Інтернет-проекті обласної ліги старшокласників та в одному з підпроектів «Здоровим бути модно». Ми також провели загальношкільний проект (справу року) «Здоровим бути модно», де кожен класний колектив працював протягом року над своїм проектом, а потім презентував його:

«Будемо здоровими» (1-4 класи);

«Безпечне довкілля: дорога до школи» (5 клас);

«Здоров’я та навчання» (6 клас);

«Шануй себе й інших» (7 клас);

«Школа спілкування» (8 клас);

«Безпечне довкілля серед людей» (10 клас);

«Безпечне довкілля серед при роди» (11 клас).

Учнівське самоврядування разом з тим проводить просвітницьку та профілактичну роботу. Проводяться загальношкільні акції «День без куріння»,«Дізнайся більше про СНІД», «Діти проти насилля», «Спорт у кожному дворі».

Наші школярі провели місячник облаштування спортивних споруд і майданчиків «Спорт для всіх». На шкільному стадіоні проводяться районні ігри з футболу та всі загальношкільні спортивні заходи. «Веселі старти», «Козацькі забави» – улюблені спортивні заходи наших школярів. Цікаві і різноманітні конкурси, розваги, варіння козацької каші приваблюють учасників цих змагань.

Червень – пора відпочинку для молодших школярів. В День міжнародного захисту дітей в пришкільному оздоровчому закладі «Калинка» проводяться «Веселі старти», день козака.

Проект «Кожна дитина має талант»

Проект «Кожна дитина має талант» направлений на створення «ситуації успіху" в навчальному закладі, на виявлення і розвиток особистісних, творчих здібностей кожної дитини. Завдання педагогів, учнівського самоврядування, батьків – допомогти дитині проявити свій талант, презентувати його іншим (розпочатий у 2011 році). Свої різноманітні таланти демонструють на гала-концертах вокалісти, танцюристи, гумористи, юні актори, поети-початківці. На щорічних виставках учнівської творчості представлені роботи з образотворчого мистецтва, народно-прикладного мистецтва, бісероплетіння, ліплення, витинанки, тощо. В кінці навчального року проходить тиждень гурткової роботи, протягом якого презентуються наукові, дослідницькі, пошукові роботи учнів школи, різноманітні презентації, фотоматеріали. Для створення "ситуації успіху" в закладі впроваджений щорічний конкурс класних портфоліо, в результаті якого визначаються найактивніші учнівські колективи, та конкурс учнівських портфоліо (номінація "Гордість школи"). В кінці навчального року проходить церемонія нагородження переможців. В 2012 - 2013 н. р. школа зайняла І місце серед сільських шкіл району в рейтингу переможців районних учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Масові щорічні заходи, пов’язані із пропагандоюздорового способу життя

- Осінній та весняний футбольні турніри на першість школи;

- олімпійський тиждень;

- художньо – спортивне свято «Спорт для всіх»;

- художньо-спортивне свято «Козацькі розваги»;

- туристично – спортивні змагання, тренінги;

- Всесвітній день здоров’я (змагання, естафети, ігри, велопробіг);

- акції учнівського самоврядування: «Курінню бій!», «Ми за здоровий спосіб життя», «Весела перерва»;

- малі літні олімпійські ігри (в таборі);

- піші туристичні походи по рідному краю.

Робота з педагогічними кадрами

Робота Школи сприяння здоров’ю вимагає від педагогічних працівників використання інноваційних здоров’язберігаючих технологій, нових дієвих форм проведення виховних заходів. Тому питання, що стосуються діяльності
Школи сприяння здоров’ю розглядаються на педагогічних радах, методичному об’єднанні класних керівників.

Педагоги нашої школи володіють технологією тренінгу, мають сертифікати за програмами «Рівний – рівному». «Діалог», "Школа проти СНІДу", тренінгів з питань гендеру, інтерактивної програми «Маршрут безпеки». Намагаємося залучити батьків до виховання дітей в дусі здорового способу життя, обговорюємо з ними проект Школи сприяння здоров’ю на засіданнях батьківського комітету, на батьківських зборах. З розумінням відноситься до наших потреб сільський голова Н.О.Шабадаш, деякі підприємці, даруючи дітям м’ячі, тенісні ракетки. Учителі нашої школи Діденко О.М., Лебединець В.І., Багацька М.П., Саранцева Н.В. є авторами навчально-методичних матеріалів, учасниками та лауреатами виставки передового педагогічного досвіду «Освіта Черкащини» у номінації "здоров'язберігаючі технології". Діденко О.М., учитель основ здоров’я, є керівником районного методичного об’єднання вчителів основ здоров’я, призером районних конкурсів на кращу розробку уроку та виховного заходу з профілактики СНІДу; проводила майстер – класи для вчителів на обласному рівні.

У 2014 році школа стала лауреатом (сертифікат)Всеукраїнського конкурсу видавничої групи «Основа» «Краща модель навчального закладу» (Проект «Школа сприяння здоров’ю»).

У 2013 – 2015 роках школа презентувала свій досвід на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», нагороджена дипломами та бронзовою медаллю.

У 2015 році прийняли участь у міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», нагороджені дипломом за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання.

У 2014 році школа приймала участь у Всеукраїнському проекті «Модель превентивної освіти у Школі, дружній до дитини», нагороджена Дипломом Дитячого фонду «Здоров’я через освіту» за участь у запровадженні європейських стандартів превентивної освіти».

Кiлькiсть переглядiв: 1721

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.